00:00 – I. Movement 1: Quarter Note = 84

10:23 II. Movement 2: Quarter Note = 60

14:31 – III. Movement 3

20:44 – IV. Movement 4: Half Note = 76

24:04 – V. Movement 5

Bassoon: Valeri Popov

Conductor: Pyotr Meshchaninov or Valery Polyansky

Orchestra: Russian State Symphony Orchestra

Year of Recording: 1999″