Thomas Jackson, photo

https://www.bbc.co.uk/programmes/m001nw73